Công văn số:1726/LĐTBXH-LĐVL V/v tập trung tổ chức triền khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg