06 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 29/4/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 477/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng.

06 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công bố 06 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng (Ảnh minh họa)

**Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (04 thủ tục)

- Thủ tục hành chính cấp Trung ương:

+ Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên địa bàn 02 tỉnh trở lên;

+ Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Cho ý kiến về đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh;

+ Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

**Danh mục thủ tục hành chính được thay thế (02 thủ tục)

- Thủ tục hành chính cấp trung ương: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Quyết định 477/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 26/01/2021 và bãi bỏ Mục 3 Phần I, Mục C phần II của quy định ban hành kèm theo Quyết định 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016.

Theo thuvienphapluat.com.vn

Tin liên quan