Về việc trao đổi cung cấp thông tin về ý kiến đóng góp, phản hồi của doanh nghiệp liên quan đến thực hiện chỉ số Chi phí không chính thức 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 24/5/2022 Thanh tra tỉnh Quảng Ninh có công văn số 508/TTr-TTPCTN về việc trao đổi cung cấp thông tin về ý kiến đóng góp, phản hồi của doanh nghiệp liên quan đến thực hiện chỉ số Chi phí không chính thức 6 tháng đầu năm 2022.