THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH

 

 

Để đáp ứng tình hình, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Ngày 13/9/2022 vừa qua, tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 15, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đồng thời công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm.

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm và Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp thực thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

 

Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp có chức năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực pháp luật cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân; giúp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước cho phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1.Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý; được cử Luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật;

2. Đề nghị cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật; Kiến nghị với cơ quan nhà nước về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật.

3. Cung cấp các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực pháp luật như: hướng dẫn, giải đáp pháp luật; tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác…; hỗ trợ giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại, dân sự, hành chính của các doanh nghiệp.

4. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư.

5. Liên kết, phối hợp với các cơ sở có chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật theo nhu cầu của doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực; phổ biến cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

6. Triển khai các hoạt động tập hợp, đoàn kết và phát triển hội viên; phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

7. Giúp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

8. Tham mưu, đề xuất tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá, nâng cao uy tín của doanh nghiệp; thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phát triển, hoạt động liên kết; cung cấp thông tin, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội nghị hội thảo, triển lãm, quảng cáo và xúc tiến thương mại. Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; đón tiếp các đoàn công tác của các tổ chức trong và ngoài nước tìm kiếm và tiếp cận môi trường đầu tư của tỉnh; tham mưu hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

9. Giúp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện công tác hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu công tác phối hợp công tác, liên kết với Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINA SME) và các tổ chức khác phù hợp với mục đích của Hiệp hội và tuân thủ quy định của pháp luật.

11. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phân công hoặc ủy quyền.

Ông Lương Nguyên Thán được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp lý và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.